Image

Közlemények

Image

Kerítésfestés

Köszönetemet szeretném kifejezni minden Szülőnek, Tanulónak és Kollégának, aki október 2-án délelőtt eljött, hogy közösen szépítsük iskolánkat! Sokan voltunk, így az iskola körüli kerítés nagy részét sikerült lefesteni.
Nagy köszönettel tartozom támogatóinknak is: a Szekszárdi Tankerületi Központnak, a Prettl Hungária Kft.-nek és iskolánk alapítványának, a Diákokért Alapítványnak, akik mind jelentős pénzösszeggel járultak hozzá a festékek és eszközök megvásárlásához. 
Pál Tibor


A festésen készült képek itt tekinthetőek meg.

Intézményvezetői pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
Szekszárdi Baka István Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. január 22 - 2026.augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska főosztályvezető nyújt, a 74/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi Központ címére 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/HR/154-2/2021 , valamint a beosztás megnevezését: Szekszárdi Baka István Általános Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértésének beszerzését követően az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• https://bakaiskola.com/ - 2021. szeptember 27.

• https:/kk.gov.hu/szekszard - 2021. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.) A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Szekszárdi Baka István Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=iach7ea3e4

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Több...

Image

Baka-hét

Iskolánk szeptember 20-24. között emlékezett meg névadójáról, Baka Istvánról.

Az emlékhét az alsóvárosi temetőben kezdődött, ahol koszorút helyeztünk el a költő sírjánál.

A 7-8. évfolyamos diákok egy rendhagyó irodalomórán vettek részt, amelyen Orbán György tanár-előadóművész Baka István művein keresztül kalauzolta el a tanulókat az 1960-70-es évek Szekszárdján.

A 4. évfolyamosok a költőről szóló életrajzi vetélkedőn mérhették össze tudásukat. Tanulóink csodás versillusztrációkat készítettek, és lelkesen oldották meg a feladatokat.

A hetet - hagyományainkhoz híven - a nyolcadikosok faültetése zárta.

A programokon készült képek itt tekinthetőek meg.

Image

Kedvezményes étkezés

Nyilatkozat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez itt tölthető le.

Image

Zánkai Erzsébet-tábor 2021

Több, mint 80 felső tagozatos diákunk vett részt a zánkai Erzsébet-táborban 2021.08.08. és 2021.08.13. között. 

A tanulók tudományos, digitális illetve prevenciós programokon vettek részt, sárkányhajóztak, katamaránon ültek, trambulinoztak, kalandparkban voltak, lézerharcoltak, éjjeli kalandtúrán jártak, és természetesen strandoltak is.

A táborban készült képek itt tekinthetőek meg.

Image

Alsó tagozatos Velencei tábor 2021

Több, mint 100 2-4. évfolyamos diák látogatott el július 19-23. között a Velencei-tóhoz. Idén először utaztunk az Ifjúsági Sport és Diákszállóra, ahol a tanulóknak különböző programokat szerveztük. A strandolás mellett habparty, éjszakai zseblámpás túra, tábori vidámpark értékes ajándékokért, vízi ugrálóvár óriás csúszdával várta a gyerekeket. Az esti disco a tábori élet elengedhetetlen része, ahol a retro zenéktől a mai számokra táncolhattak a gyerekek.

A táborban készült képek itt tekinthetőek meg.

Image

Csodaszarvas iskolai közösségi program 2021

A nyári jutalomtáborba 1-4. osztályig 80 alsós kisdiák vehetett rész.

Több témában szerveződtek a táborok:

 • 1. osztály: Az állatmesék világa,
 • 2. osztály: A kalózok kincse,
 • 3. osztály: Egészség-ha jó,
 • 4. osztály: Én, Te és Mi - A nagy felfedezők
A táborokban készült képek itt tekinthetőek meg.
Image
Image
Image
Image